Menu

Spelvormen

Stableford

Deze wedstrijdvariant is voor de meeste golfers aan te bevelen omdat deze optimaal is om de snelheid in het golfspel te houden.
Een stableford wedstrijd neemt minder tijd in beslag doordat bij deze spelvorm de bal moet worden opgepakt als er niet meer gescoord kan worden. Bij het Stablefordsysteem krijgt een golfspeler punten voor de score in relatie tot de Par van de hole.

Bij Stableford speelt elke golfer tegen de Par van iedere hole. Par staat voor Professional Average Result, dus het aantal slagen dat een speler met golfhandicap nul nodig heeft om de hole uit te spelen. Het aantal slagen waarbij geen punten meer gescoord kunnen worden is afhankelijk van de persoonlijke handicap van de speler. Een slechte score op een hole weegt bij Stableford minder zwaar in de einduitslag.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.

Strokeplay

De oorspronkelijke vorm van golf is Strokeplay. Deze spelvorm is meer geschikt voor lagere handicappers. Elke slag, inclusief de strafslagen die een speler nodig heeft om een ronde golf te spelen, telt mee in de score. Winnaar is de speler die aan het einde van de ronde de minste slagen nodig heeft gehad (laagste bruto score).
Als men met handicapverrekening speelt kan een speler met een hogere golfhandicap toch winnen van een speler met een lagere.
Aan het einde van de ronde wordt de playing handicap van de totale bruto score afgetrokken en worden de netto scores met elkaar vergeleken. Winnaar is in dit geval de speler met de laagste netto score.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.

Strokeplay MAX

Een vorm van STROKEPLAY waarbij het maximum aantal slagen per hole wordt gelimiteerd tot de persoonlijke dubbel bogey van de speler. Indien de persoonlijke bogey niet is gemaakt, dient de bal te worden opgenomen en de persoonlijke dubbel bogey te worden genoteerd op de scorekaart. Voorbeeld:

Een speler krijgt op een PAR 4 hole 2 slagen, de persoonlijke PAR is dan 6. Indien na 7 slagen  (persoonlijke bogey) niet is uitgeholed dient de bal te worden opgenomen en een 8 te worden genoteerd op de scorekaart.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.

Tegen par

Tegen par is een wedstrijdvorm waarbij de speler op elke hole tegen zijn/haar eigen par (dit is zijn netto score) speelt.

Wanneer de speler op een hole één of meer slagen onder zijn/haar par speelt, noteert hij/zij als score een plus en de bruto score.

Speelt de speler zijn/haar par, dan noteert hij/zij een nul en de bruto score. 
Speelt de speler boven zijn/haar par, dan wordt een min genoteerd. In dit geval wordt de hole uitgespeeld tot minimaal de persoonlijke bogey, daarna dient de bal onmiddellijk te worden opgenomen. De bruto score wordt genoteerd, de persoonlijke dubbele bogey (dus geen 0).

Herhaaldelijke overtreding van deze regel kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Diskwalificatie volgt ook als er op de scorekaart geen bruto scores staan vermeld.

Op basis van de bruto scores wordt na het invoeren door de  computer het eindresultaat in plus, nul of min berekend. Tevens wordt bij Q wedstrijden op basis van de bruto scores de handicapaanpassing berekend.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.

Matchplay

Bij matchplay wordt gespeeld om elke hole afzonderlijk en hoeven niet alle holes uitgespeeld te worden. Als men in een matchplaywedstrijd  meer holes voorsprong telt dan er holes over zijn staat de winnaar vast en is de wedstrijd afgelopen. Er kan gespeeld worden met of zonder handicapverrekening.
Als men 2 tegen 2 speelt, kan dit op twee manieren. Elke speler speelt zijn eigen bal (FBBB), waarbij alleen de beste score van beiden op een hole meetelt. De andere variant is dat er één bal voor beide spelers is die om de beurt gespeeld wordt (foursome).
De regels voor matchplay verschillen in een aantal opzichten van die van strokeplay.

4 bal scramble (strokeplay/stableford)

Alle 4 de teamleden slaan hun bal af.
Zij kiezen vervolgens de bal met de beste ligging, met dien verstande dat van elk van de teamleden minimaal 3 maal een teeshot dient te worden gekozen.
De overige 3 ballen worden opgenomen en geplaatst binnen een stoklengte van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole. Als de gekozen bal in een hindernis ligt moeten de andere ballen ook van daar uit gespeeld worden.
De 3 spelers van wie de bal niet gekozen is, spelen de volgende bal, waarvan weer de beste gekozen wordt, enz. Op de green plaatsen binnen 15 cm (hoogte scorekaart) van de gekozen bal, niet dichter bij de hole.
Noot: bij een driebal spelen alle drie de spelers door. Handicapverrekening: 1/8 (resp 1/6) van de gezamenlijke playing hcp van de teamleden.

4 bal texas scramble (superball) (strokeplay/stableford)

Alle 4 de teamleden slaan hun bal af.
Zij kiezen vervolgens de bal met de beste ligging, met dien verstande dat van elk van de teamleden minimaal 4 maal een teeshot dient te worden gekozen.
De overige 3 ballen worden opgenomen en geplaatst binnen een stoklengte van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole. Als de gekozen bal in een hindernis ligt moeten de andere ballen ook van daar uit gespeeld worden
Alle spelers slaan om beurten hun volgende bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft, enz. Op de green plaatsen binnen 15 cm (hoogte scorekaart) van de gekozen bal, niet dichter bij de hole. Handicapverrekening: 1/8 (resp 1/6) van de gezamenlijke playing hcp van de teamleden.
De Wedstrijdleiding kan vanwege de voortgang van het spel voor het putten de volgende regel vaststellen: alle spelers trachten in één keer uit te holen. Slaagt hierin geen speler, dan put alleen degene wiens bal het gunstigst ligt de hole uit.

Scramble a Deux (strokeplay/stableford)

Twee spelers vormen samen één team.
Beide spelers slaan af en kiezen vervolgens de bal met de beste ligging. De andere bal wordt opgenomen en geplaatst binnen een stoklengte van de gekozen bal,maar niet dichter bij de hole.
Als de gekozen bal in een hindernis ligt moet de andere bal ook vanuit de hindernis worden gespeeld. Beide spelers spelen vervolgens hun bal waarna opnieuw gekozen voor de bal met de beste positie. Op de green wordt geplaatst binnen 15 cm (hoogte scorekaart) van de gekozen bal maar niet dichter bij de hole. Playing hcp team = 0,15 x hoogste + 0,35 x laagste playing handicap.

FBBB stableford

Twee spelers vormen samen een team. Elke speler speelt zijn eigen bal. Bij elke hole wordt de beste stablefordscore van het team genoteerd.
Spelers die meer dan 2 slagen boven hun netto par spelen, kunnen niet meer scoren en dienen dus hun bal op te nemen.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 85% Handicap Allowance toegepast.

FBBB Strokeplay

Twee spelers vormen samen een team. Elke speler speelt zijn eigen bal. Bij elke hole wordt de beste brutoscore van het team genoteerd.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 85% Handicap Allowance toegepast.

FBBB tegen par

Twee spelers vormen samen een team. Ieder speelt de eigen bal. De laagste netto score van de partners op elke hole is de score voor die hole, uitgedrukt in +, 0 of -.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 85% Handicap Allowance toegepast.

FBBB matchplay

Twee spelers vormen samen een team. Alle spelers slaan af en elke speler speelt zijn/haar eigen bal. De netto score wordt per hole bepaald door de individuele playing hcp voor die hole af te trekken van de bruto score.
Een hole is gewonnen door het team dat de beste (netto) score heeft behaald.
Zodra een speler niet meer beter kan scoren dan zijn/haar teamgenoot, dient de bal opgenomen te worden.
Fourball matchplay wordt onder andere gespeeld bij de Ryder Cup.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 80% Handicap Allowance toegepast.

Greensome

Deze spelvorm kan in strokeplay- of stablefordvorm worden gespeeld.
Twee spelers vormen een team. Beide spelers slaan af en bepalen vervolgens met welke bal de hole wordt uitgespeeld. De speler wiens bal niet gekozen wordt, slaat de tweede slag en vervolgens om de beurt. Strafslagen beïnvloeden de volgorde van spelen niet.
Indien in een mixed flight een provisionele bal gespeeld moet worden speelt de heer deze van de tee waarop de dame heeft afgeslagen en speelt de dame deze van de tee waarop de heer heeft afgeslagen. Playing hcp team = 0,4 x hoogste + 0,6 x laagste playing handicap.

American greensome

Twee spelers vormen samen een team. Ze slaan beiden af.
Daarna speelt speler A nog een keer de bal van speler B, en speler B nog een keer de bal van speler A.
Pas daarna wordt gekozen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Wordt de bal gekozen die speler A het laatst heeft geslagen, dan speelt speler B verder en omgekeerd.
Indien in een mixed flight een provisionele bal gespeeld moet worden speelt de heer deze van de tee waarop de dame heeft afgeslagen en speelt de dame deze van de tee waarop de heer heeft afgeslagen. Playing hcp team = 0,4 x hoogste + 0,6 x laagste playing handicap.

Eclectic (strokeplay/stableford, individueel/greensome)

Dit is een wedstrijd waarbij de twee beste scores op resp. de Par-3’s en de Par-5’s, en de vijf beste scores op de Par 4’s voor de eindscore bij elkaar worden opgeteld. De overige scores tellen niet mee voor de eindscore. Een dergelijke wedstrijd is nooit qualifying.  Bij individueel eclectic is de playing handicap 50% van de playing handicap van de speler. Bij greensome is de playing handicap 50% van de playing handicap zoals bij greensome wordt berekend (0,4 x hoogste + 0,6 x laagste playing handicap).

Pro-vossenjacht (dassenjacht)

Dit is een spelvorm tegen par, waarbij de par van elke hole echter wordt vastgesteld door de score van een van de pro’s die voor de wedstrijd uit spelen. De pro’s noteren deze score bij de vlag van de betreffende hole of op de foregreen of bij de afslag op de volgende green.

Voor deze spelvorm wordt 95% Handicap Allowance toegepast.

Foursome matchplay

Een wedstrijd waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen. Er wordt altijd (!) om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven genummerde holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Indien speler A heeft afgeslagen en er moet een provisionele bal worden gespeeld dan dient dit te gebeuren door speler B op de afslagplaats van speler A en omgekeerd. (het kan dus voorkomen dat een dame moet afslaan op de herenteebox en een heer op de damesteebox).
Handicapverrekening: het verschil van de gezamenlijke playing handicap van de spelers van elk team gedeeld door twee. De slagen worden gegeven/ontvangen op de holes met de laagste stroke-index.
Foursome matchplay wordt onder andere gespeeld bij de Ryder Cup. 

Vlaggenwedstrijd (single, foursome, greensome)

Een vlaggenwedstrijd is een vorm van strokeplay waarin iedere speler (of team) een aantal slagen krijgt toegewezen, gelijk aan de som van de par van de baan (72 resp 71) + playing handicap. Bij een Playing hcp van bijvoorbeeld 19 slagen begint men dus op de eerste hole met 72 (of 71) + 19 = 91 (of 90) slagen. De vlag moet worden neergezet op de plaats waar de bal met de laatste slag terecht is gekomen. Heeft de speler na 18 holes nog slagen over, dan moet op hole 1 en eventueel op volgende holes worden verder gespeeld. Mocht de bal met de laatste slag out of bounds liggen, dan moet men de vlag neerzetten op de plaats van waar men de laatste slag deed. Als de bal met de laatste slag in een waterhindernis terecht is gekomen, dan moet de vlag worden neergezet op de plaats waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste. Als de bal met de laatste slag wordt uitgeholed dan moet de vlag worden geplaatst bij de afslag van de volgende hole. Indien de laatste bal in de struiken of bossen terecht is gekomen en wordt de bal gevonden, moet de vlag op gelijke hoogte op de fairway worden geplaatst. Indien de laatste bal niet wordt gevonden in de struiken of bossen , zie out of bounds. Winnaar is de speler wiens bal het verst in de baan ligt. De wedstrijd kan als Strokeplay Max worden gespeeld.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.

Zweedse wedstrijd

Dit is een individuele gezelligheidswedstrijd.  De basis is dat de eerste negen holes (out) gespeeld worden met strokeplay als spelvorm . De tweede negen holes (in) wordt   stableford gespeeld.
Na afloop worden de behaalde stableford punten van de 2e negen afgetrokken van de netto strokeplay score van de 1e negen holes. Winnaar is degene met de laagste score.

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.

Stokkenwedstrijd individueel

Deze spelvorm wordt toegepast bij de Kerstwedstrijd. De speler mag maximaal 4 stokken meenemen (inclusief de verplichte putter).  De wedstrijdvorm is Stableford, handicapverrekening cfm individueel Stableford. 

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.

Stokkenwedstrijd individueel Iron Man / Iron Lady

Deze spelvorm is een variant op de 4 stokkenwedstrijd. De speler mag ijzers , 5 en hoger meenemen, dus geen hout en hybriden, meenemen (inclusief de verplichte putter).  De wedstrijdvorm is Stableford, handicapverrekening cfm individueel Stableford. `

Voor deze spelvorm wordt bij wedstrijden 95% Handicap Allowance toegepast.