Menu

Vac Baancommissie

BAANCOMMISSIE

 

DOELSTELLING

De Baancommissie doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de 45 holes op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Dit gebeurt in samenwerking met de Head greenkeeper en de General manager van het Rijk . De voorstellen worden beoordeeld op nut, haalbaarheid, prioriteit en kosten. Tevens wordt er bij aanpassingen een tijdsplanning gemaakt.

 

SAMENSTELLING

De baancommissie bestaat uit:

 • De voorzitter
 • Twee leden ter ondersteuning, waarvan een lid verantwoordelijk voor communicatie
 • Lid van de Regel & Handicap commissie
 • Head Greenkeeper
 • Marshall
 • General Manager (tevens toezichthouder).

 

VERGADERFREQUENTIE

Ca. 4x per jaar

 

VERSLAGLEGGING:

Van alle vergaderingen van de commissie worden verslagen gemaakt. Hiervan wordt een afschrift naar de referent gestuurd. Deze zorgt voor verstrekking van informatie aan de overige bestuursleden.

 

TAKEN

 • Signaleert verbeterpunten en draagt zorg voor de communicatie naar de Head Greenkeeper, Marshal en de General Manager.
 • Monitort de 45 holes op onvolkomenheden.
 • Koppelt terug naar leden die een schriftelijk of mondeling voorstel hebben ingediend.
 • Rapporteert aanpassingen via de website.
 • Communiceert naar leden, veelal via website en/of nieuwsbrief.

 

Functie – en taakomschrijving voorzitter Baancommissie

 

Taken

 • Leidt de vergaderingen van de Baancommissie en vertegenwoordigt de commissie naar het bestuur.
 • Stimuleert waar nodig de overige commissieleden en de samenhang binnen de gehele vereniging.
 • Legt verbindingen en onderhoudt contacten met andere commissies en het Rijk.
 • Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten van de vereniging en besluiten van het bestuur en andere regels en bepalingen.
 • Is de representatieve vertegenwoordiger van het Baanbeleid binnen de vereniging.

  

Werkwijze

De voorzitter brengt op afgesproken tijden verslag uit over de gang van zaken van de commissie in het overleg bestuur/commissies. De voorzitter is deelnemer aan het halfjaarlijks bestuur/commissievoorzittersoverleg. Hiervan wordt verslag uitgebracht aan de baancommissieleden.

 

Functie

Als voorzitter van de Baancommissie beschik je over een gedegen kennis van de banen met de 45 holes en het baanreglement.

Je beschikt over het vermogen om de taken binnen de commissie op een juiste wijze over de leden van de commissie te verdelen.

Je bent in staat om vanuit een proactieve houding voorstellen te doen voor verbetering.

Je bewaakt ontwikkelingen en stuurt waar nodig bij.

Je draagt zorg voor een breed draagvlak binnen de club.

 

Functie – en taakomschrijving lid Baancommissie

 

Taken

De belangrijkste taken binnen de Baancommissie zijn:

 • Voorstellen doen ter verbetering van de 45 holes op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen;
 • Bewaken van het Baanreglement;
 • Monitoren van de 45 holes op onvolkomenheden;
 • Deelnemen aan vergaderingen en besprekingen;
 • Communiceren naar leden, veelal via website en/of nieuwsbrief.