Menu

Sponsor

SPONSORCOMMISSIE

DOELSTELLING

De sponsorcommissie draagt zorg en verantwoording voor het verder professionaliseren van het sponsorbeleid. Voert een actief sponsorbeleid met tot doelstelling het behoud van het huidige sponsorbestand en ook het verder uitbouwen van het sponsorbestand met het oog op de toekomstige ontwikkelingen binnen Golfclub Het Rijk van Nijmegen.

De sponsorcommissie legt 2 maal per jaar verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

SAMENSTELLING

De samenstelling van de sponsorcommissie bestaat uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Een aantal andere leden, waarvan 1 lid verantwoordelijk is voor communicatie

VERGADERFREQUENTIE

Eenmaal per 6 weken

VERSLAGLEGGING

Schriftelijk

TAKEN

Schrijven van een (meer) jaren sponsorplan ter goedkeuring aan het bestuur.

Levert ten behoeve van de begroting een onderbouwde sponsorbegroting aan, ter goedkeuring aan het bestuur.

Draagt zorg voor een juiste registratie van de sponsorcontracten. Archiveert een kopie van de sponsorcontracten.

Legt contacten met potentiële sponsors.

Draagt zorg dat sponsoring niet in druist tegen de belangen van de BV.

Bouwt en onderhoudt sponsornetwerk.

Sluiten van contracten met nieuwe sponsoren.

Het tijdig verlengen van bestaande sponsorcontracten.

Sponsorcontracten worden getekend door de voorzitter en de penningmeester van het bestuur.

Verzorgt de communicatie naar sponsors.

Organiseert sponsoractiviteiten.

Draagt, in samenwerking met het communicatieplatform, zorg voor plaatsing van sponsoruitingen op de website.

 

FUNCTIE – EN TAAKOMSCHRIJVING VOORZITTER SPONSORCOMMISSIE

TAKEN

Leidt de vergadering van de Sponsorcommissie en vertegenwoordigt de commissie naar het bestuur.

Stimuleert waar nodig de overige commissie leden en de samenhang binnen de gehele vereniging.

Legt verbindingen en onderhoud contacten met potentiele en vaste sponsoren en de leden.

Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten van de vereniging en besluiten van het bestuur en andere regels en bepalingen. Waakt voor eventuele verstrengeling van belangen van de BV.

Is de representatieve vertegenwoordiger van het Sponsor beleid binnen de vereniging.

Vertegenwoordigt de club op dit terrein waar nodig naar de sponsoren en andere betrokkenen.

Beheert een budget van een door het bestuur goedgekeurde begroting.

WERKWIJZE

Van alle vergaderingen van de commissie worden verslagen gemaakt. Hiervan wordt een afschrift naar de referent gestuurd. Deze draagt zorg voor verstrekking van informatie aan de overige bestuursleden.

De voorzitter brengt op afgesproken tijden verslag uit over de gang van zaken van de commissies in het overleg bestuur/commissies.

 

FUNCTIE

Als Voorzitter van de Sponsorcommissie beschik je over een gedegen netwerk kennis.

Beschikt over het vermogen om de taken binnen de commissie op een juiste wijze over de leden van de commissie te verdelen.

Je bent in staat om van uit een proactieve houding voorstellen te doen voor verbetering, bewaakt ontwikkelingen en stuurt waar nodig bij.

Draagt zorg voor een breed draagvlak in de club.

Ontwikkelt diverse sponsor pakketten en faciliteert zo nodig commissie in het werven van sponsors.

  

FUNCTIE – EN TAAKOMSCHRIJVING LID SPONSORCOMMISSIE

TAKEN

De belangrijkste taken binnen de Sponsorcommissie zijn:

-Het verkennen van de markt naar potentiële sponsoren.

-Het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren.

Beoordeling en besluitvorming ten aanzien van Club Sponsoren.

 

WERKWIJZE

In de commissie vergaderingen worden de taken verdeeld en de verantwoordelijkheid per taakgebied vastgelegd.

In gezamenlijk overleg worden voorstellen aan de club voorgelegd.

 

FUNCTIE

Als lid van de Sponsorcommissie ben je op de hoogte van het onderhouden van een netwerk.

Je bent in staat om op een duidelijke en begrijpelijke manier de sponsor aanpak van de club uit te leggen, voor zowel een enkeling als een groep van personen.

Doet voorstellen voor verbetering.

Draagt mede zorg voor een breed draagvlak in de club.